Specjalizacja

Nasza praktyka w szczególności koncentruje się na sprawach z zakresu:

Sprawy, o których mowa powyżej, rozpoznają Sądy Okręgowe jako sądy pierwszej instancji. Są inicjowane wnioskiem państw trzecich o wydanie osoby celem przeprowadzenia przeciwko niej postępowania karnego lub odbycia kary.

 1. art. 148 kk, czyli zabójstwo . Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym i należy do największych wyzwań dla obrońców z uwagi na potencjalną możliwość wymierzenia oskarżonemu kary dożywotniego pozbawienia wolności.
 2. Art. 155 kk, czy nieumyślne spowodowanie śmierci – zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat, najczęściej pozostające w zbiegu z innymi przestępstwami, np. narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo, stypizowanym w art. 160 kk
 3. Art. 156 i 157 kk, czyli przestępstwa polegające na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem może być śmierć człowieka albo spowodowanie ciężkiego kalectwa bądź też naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej dni 7 lub poniżej tego okresu. Od tego w istocie zależy kwalifikacja prawna i wynikające z tego konsekwencje związane z ewentualnym wymiarem kary. Często tym przestępstwom towarzyszy dodatkowa kwalifikacja z art. 158 i 159 kk, czyli udział w bójce lub pobiciu, ewentualnie z użyciem tzw. niebezpiecznego przedmiotu.

W tym rozdziale kodeksu karnego znajduje się szereg przestępstw związanych z ruchem pojazdów. Art. 177 kk, czyli wypadek komunikacyjny – zagrożenie karą wzrasta w związku z następstwami takiego wypadku lub ewentualnym stanem nietrzeźwości kierowcy. Art. 178a kk, czyli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W zależności od stężenia alkoholu ustawa definiuje stan nietrzeźwości jako 0,5 lub więcej promila we krwi albo 0.25 mg lub więcej w wydychanym powietrzu. Zasadą jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów liczonego w latach. Istnieją wyjątki. Wyzwaniem dla obrońcy jest w szczególności kwestia rozróżnienia pomiędzy prowadzeniem pojazdu po użyciu środków odurzającym lub pod wpływem takich środków, bowiem jeden z czynów jest wykroczeniem, drugi zaś przestępstwem, a nie istnieje żadna legalna definicja rozróżniająca oba te stany.

 1. art. 197 kk, potocznie zwane gwałtem. Sprawy co do zasady rozpoznawane przez Sądy Rejonowe. Ze względu na swój charakter również należą do kategorii spraw o szczególnym stopniu skomplikowania. Z punktu widzenia procedury najistotniejszą kwestią jest brak możliwości cofnięcia wniosku o ściganie sprawcy.
 2. Art. 200 kk, czyli obcowanie płciowe lub inna czynność o charakterze seksualnym z osobą małoletnią, a więc młodszą niż 15 lat.
 1. najczęściej spotykanym w praktyce jest występek z art. 190 kk, czyli tzw. groźby. Najistotniejszym elementem tego przestępstwa jest uzasadnione przekonanie osoby, do której są kierowane groźby, o tym, że zostaną spełnione. Przestępstwo to nie jest ścigane z urzędu.
 2. Nowym przestępstwem jest art. 190a§1 kk jest tzw. stalking, czyli nękanie, a więc uporczywe naruszanie prywatności stwarzające u osoby pokrzywdzonej stan zagrożenia. Z uwagi na fakt, że jest to nowe przestępstwo ilość orzeczeń Sądów Rejonowych – a także sądów odwoławczych – w takich sprawach jest obecnie znikoma.
 3. Art. 191 kk, czyli szantaż. Przestępstwo ścigane z urzędu pozbawione karą pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 212, art. 216 kk i 217 kk, czyli ścigane z oskarżenia prywatnego przestępstwa zniesławienia, znieważenia czy też naruszenia nietykalności cielesnej. Często sprawy o szczególnym wymiarze ze względu na ich następstwa. Oskarżenie prywatne oznacza , co do zasady, brak udziału Prokuratora w sprawie.

Do najczęściej spotykanych w praktyce należą przestępstwa związane ze składaniem fałszywych zeznań (art. 233 kk), utrudnianie postępowania karnego (art. 239 kk), przemoc lub groźba wobec stron postępowania (art. 245) oraz ściśle powiązane z art. 178a kk niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 kk).

W tym rozdziale uregulowane są szeroko pojęte przestępstwa związane z łapownictwem funkcjonariuszy – biernym lub czynnym, bądź naruszeniem ich nietykalności osobistej ( praktyka najczęściej skupia się na policjantach lub strażnikach miejskich). Oprócz przyjęcia lub udzielenia korzyści majątkowej, karalne, co do zasady jest również jej obiecanie.

 1. art. 254 § 1 kk nazywany „ czynnym udziałem w zgromadzeniu publicznym” zastosowany przy tzw. akcji Widelec, czyli zatrzymania kilkusetosobowej grupy kibiców Legii Warszawa na błoniach warszawskiej starówki. Orzeczenia w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
 2. Art. 258 kk statuujący odpowiedzialność karną za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zagrożenie karą jest zróżnicowane ze względu na charakter grupy – zbrojna bądź „zwykła” lub zarzucaną oskarżonemu rolę w takiej grupie – przywództwo lub jej założenie. Zarzut najczęściej pojawiający się w sprawach tzw. wieloosobowych. Rozpoznawane przez Sąd Okręgowy.
 3. Art. 263 – posiadanie broni bez zezwolenia. Według tego przepisu karną odpowiedzialność mogą ponieść również właściciele broni gazowej, którzy nie przedłużyli zezwolenia na jej posiadanie.

Najczęściej spotykanym przestępstwem z tej grupy to art. 270 kk, czyli fałszerstwo materialne, czyli podrobienie lub przerobienie dokumentu, ewentualnie jego użycie. Definicja dokumentu jest dość szeroka, w związku z czym w praktyce nie ma reguł, ale często spotyka się zmienioną treść dyplomów, dowodów rejestracyjnych lub dowodów tożsamości, jak również – często spotykane w Warszawie – przerabianie lub podrabianie biletów parkingowych

Jeden z najszerszych katalogów przestępstw z punktu widzenia praktyki. W skład tego rozdziału wchodzi kradzież, kradzież z włamaniem jako odrębne przestępstwo, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze (najczęściej spotykane w formie tzw. ”haraczu”), przywłaszczenie, oszustwo (zwane również „wyłudzeniem”), niszczenie mienia, paserstwo (umyślne i nieumyślne). Istotną rolę z punktu widzenia właściwości Sądu rozpoznającego sprawę jest wartość szkody – granicą jest 200.000 złotych. W przypadku przestępstwa rozboju występuje znaczna różnica przy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 280 § 2 kk rozpoznawany jest przez Sąd Okręgowy i w wypadku uznania winy, co do zasady, najniższą karą jest kara 3 lat pozbawienia wolności.

Od kilku lat coraz powszechniej występujące typy przestępstw głównie związane z pełnieniem funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach i wyrządzeniem szkody w ich majątkach – art. 296 i 296a kk. Często również zdarzają się sprawy oparte o art. 297 kk polegające w ogólności na przedłożeniu nieprawdziwych dokumentów w celu uzyskania dla siebie środków pieniężnych – również w ramach postępowań przetargowych.

Do najczęściej spotykanych należy oczywiście posiadanie środków odurzających, które – jeśli wierzyć statystykom – stanowi znaczną część spraw rozpoznawanych w wydziałach karnych sądów rejonowych. Ponadto coraz częściej – w szczególności w sprawach związanych ze zorganizowaną przestępczością – pojawiają się sprawy związane z produkcją środków odurzających, ich przemytem lub wprowadzaniem do obrotu.

 1. Zatrzymanie jest newralgicznym momentem rozpoczynającym aktywną fazę działań organów prokuratorskich przeciwko konkretnej osobie. W naszym przekonaniu, ze względu na wyjątkowość tego momentu i nierzadko nieodwracalność pewnych zdarzeń procesowych obecność obrońcy jest na tym etapie zdecydowanie rekomendowana. Zatrzymanie może trwać 48 godzin, a czas ten ulega wydłużeniu o dalsze 24, gdy prokurator kieruje wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
 2. Obrona w trakcie dochodzenia lub śledztwa obejmuje udział w przesłuchaniach: podejrzanego lub świadków w ramach kpk, a także w innych czynnościach procesowych, do których może być dopuszczony obrońca. W ramach reprezentacji interesów naszych klientów preferujemy aktywne działanie nastawione na osłabienie linii oskarżenia .

Na tym etapie praca obrońcy skupia się na aktywnym udziale w rozprawach i posiedzeniach , intensywnej pracy z klientem między rozprawami, bieżącym analizowaniu sytuacji procesowej i wynikających z niej konsekwencji dla realizacji ustalonej i opracowanej linii obrony. Koniecznym elementem tego etapu pracy jest umiejętność szybkiego reagowania na nierzadko niepowtarzalne zdarzenia procesowe mogące mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie Sądu.

 1. Sporządzenie właściwie skonstruowanej apelacji jest wyzwaniem dla każdego karnisty. Jej istotą jest zawarcie w zwięzłej i przekonującej formie argumentacji mającej na celu jak najtrafniejsze zakwestionowanie wyroku Sądu I instancji. Drugim elementem postępowania odwoławczego jest przemówienie przed Sądem apelacyjnym jako wzbogacenie pisemnej argumentacji. Właściwe rozłożenie proporcji między pismem a przemówieniem jest sztuką, której uczyliśmy się od najlepszych.
 2. Sporządzenie właściwie skonstruowanej apelacji jest wyzwaniem dla każdego karnisty. Jej istotą jest zawarcie w zwięzłej i przekonującej formie argumentacji mającej na celu jak najtrafniejsze zakwestionowanie wyroku Sądu I instancji. Drugim elementem postępowania odwoławczego jest przemówienie przed Sądem apelacyjnym jako wzbogacenie pisemnej argumentacji. Właściwe rozłożenie proporcji między pismem a przemówieniem jest sztuką, której uczyliśmy się od najlepszych.

Sporządzenie skutecznej kasacji, czyli nadzwyczajnego środka zaskarżenia wyroku sądu odwoławczego, a więc już po uprawomocnieniu się wyroku, jest jednym z najtrudniejszych zadań dla adwokata. O skali trudności świadczy choćby statystyka uwzględnionych przez Sąd Najwyższy kasacji. Okres oczekiwania na rozpoznanie tego środka zaskarżenia wynosi obecnie około 7-8 miesięcy od momentu jego sporządzenia.

Najczęściej spotykanymi postępowaniami po uprawomocnieniu się wyroku są wnioski związane z wykonywaną karą – przerwa, odroczenie, warunkowe przedterminowe zwolnienie czy wydanie wyroku łącznego. Te postępowania mają krótszy przebieg, co do zasady, nie przesłuchuje się w ich trakcie świadków, i często sprowadzają się do analizy dokumentów i wysłuchania skazanego. Specyfiką wyroku łącznego jest fakt, iż nie wszystkie wyroki mogą zostać połączone. Właściwa analiza sytuacji skazanego stanowi podstawę do złożenia korzystnego dla skazanego wniosku.

Karniści.pl

Ładowanie...

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.karnisci.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij